นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยินดีต้อนรับและขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ เว็บไซต์โครงการห้องทดลองนักกิจกรรม (ACTLAB) (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์ เว็บไซต์ขอเรียนว่าเว็บไซต์มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด

เนื่องจากเว็บไซต์มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของเว็บไซต์ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเว็บไซต์โดยตรงโดยติดต่อทางกล่องข้อความของเพจ ActLab Thailand

ท่านรับทราบว่า การใช้บริการเว็บไซต์ของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรักษาความปลอดภัย

เว็บไซต์ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ แปซิฟิค เนท เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (Network Security Seminar and Consulting) ที่น่าเชื่อถือ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ หรือนำไปใช้โดยมิชอบ โดยระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เพิ่มเติม โปรดกดตกลงที่ชื่อเรื่องของแต่ละหัวข้อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เก็บรวบรวม

ข้อ 2 : “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร

ข้อ 3 : การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อ 4 : การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ข้อ 5 : สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ข้อ 6 : ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 7 : การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

ข้อ 8 : ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

ข้อ 9 : ข้อยกเว้นความรับผิด

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เก็บรวบรวม

เพื่อให้เว็บไซต์สามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการนำเสนอข้อมูลให้แก่ทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ เว็บไซต์จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนบุคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของเว็บไซต์

ในระหว่างที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือลงทะเบียนสมาชิก ท่านอาจต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นและถูกต้องตรงตามความจริง โดยท่านตกลงและยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเมื่อเว็บไซต์ร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะทำให้เว็บไซต์สามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์และกิจการของเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับทราบความต้องการในการใช้บริการของท่าน อันส่งผลให้เว็บไซต์สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

นอกจากในขั้นตอนการเข้าใช้บริการหรือการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว เว็บไซต์อาจจะสอบถามและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อท่านเข้าไปเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นต่างๆ ที่สนับสนุนโดยเว็บไซต์ เว็บไซต์ในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือ การที่เว็บไซต์เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์เว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ข้อ 2 “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมแล้ว เว็บไซต์ยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ทำให้เว็บไซต์จะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่านได้ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้ทำให้เว็บไซต์สามารถทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเว็บไซต์ และตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์จัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย

ข้อ 3 การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลและบริการที่ดี มีคุณภาพ และถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือ และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่เว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือได้ให้บริการแก่ท่าน

โดยเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้เว็บไซต์เก็บ ครอบครอง รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และของเว็บไซต์ในเครือ รวมถึงท่านได้ตกลงให้เว็บไซต์ให้ข้อมูลของท่านต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดในการให้บริการต่อท่าน

ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้เว็บไซต์ เว็บไซต์ในเครือ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเว็บไซต์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมด้วย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ กับเว็บไซต์ของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูล

เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การให้บริการของเว็บไซต์ (เพื่อการวางแผนการศึกษาต่อ หรือเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอื่นๆ) หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการของเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเว็บไซต์ หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือ โดยท่านตกลงและยินยอมให้เว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการของเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยเว็บไซต์รับรองว่าประเทศนั้นๆ จะมีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่าความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ข้อ 5 สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้บริการทุกรายมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเว็บไซต์ได้ และท่านมีสิทธิขอให้เว็บไซต์ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีสิทธิขอให้เว็บไซต์ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น หรือคำสั่งศาล

(2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

(3) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ

(4) มีผลต่อการสืบสวน สอนสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล

(5) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

นอกจากนั้น ท่านยังมีสิทธิร้องขอให้เว็บไซต์ดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา ไม่เกี่ยวข้อง เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอม หรือท่านอาจร้องขอให้เว็บไซต์ดำเนินการทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อก็ได้

ข้อ 6 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังท่านเป็นครั้งคราว หากท่านระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจากเว็บไซต์ และหุ้นส่วนของเว็บไซต์ เว็บไซต์อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจไปยังท่านเป็นคราวๆ ไป

ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่านว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ถือว่า ท่านรับทราบว่าท่านอาจไม่สามารถใช้บริการของเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือได้อย่างครบถ้วน  หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ข้อ 7 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเว็บไซต์เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทั้งหมด เว็บไซต์จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่เว็บไซต์จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน  ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของเว็บไซต์ในภายหน้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของเว็บไซต์จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละรายได้

ข้อ 8 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เว็บไซต์มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของเว็บไซต์จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเว็บไซต์ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของเว็บไซต์

ในกรณีที่เว็บไซต์ให้บริการระบบเข้ารหัสสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (Password-Protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน เว็บไซต์ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ

ข้อ 9 ข้อยกเว้นความรับผิด

เมื่อเว็บไซต์ตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์จะแจ้งเหตุของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่านโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งถึงแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดข้อมูลส่วนนั้น

ทั้งนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

เว็บไซต์อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนหน้าเพจ Protestista การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยท่านยินยอมและตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และไม่ติดใจเรียกร้องกรรมสิทธิ์ สิทธิใดๆ ในทางกฎหมายต่อเว็บไซต์ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • ยอมให้เก็บข้อมูลสถิติ

    เราเก็บข้อมูลสถิติซึ่งประกอบด้วย IP Address และอื่นๆ ตามที่ Google analytic เรียกดู

บันทึกการตั้งค่า